Zakres usług kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych każdorazowo ustalany jest indywidualnie w drodze wspólnych ustaleń między Zamawiającym a Jackiem Balana, inspektorem nadzoru budowlanego.

Klasyczny zakres współpracy obejmuje trzy etapy inwestycyjne:

 1. Etap poprzedzający budowę
 2. Etap budowy
 3. Etap po zakończeniu budowy

Etap poprzedzający budowę

Na etapie poprzedzającym inwestycję zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje:

 • wspomaganie Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy
 • weryfikację projektów wykonawczych przed rozpoczęciem procedury wyboru wykonawcy pod kątem kompletności, zgodności z przepisami i kontrolą zastosowania rozwiązań technicznych, które ograniczą koszty w przyszłej eksploatacji inwestycji;
 • opiniowanie harmonogramu realizacji inwestycji;
 • pomoc we wprowadzaniu rozwiązań opartych na pozyskiwaniu energii odnawialnej i pomocy w uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej;
 • wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, jednocześnie dotyczących nadzorowanej inwestycji.

Etap budowy

Typowe działania inspektora nadzoru budowlanego realizowane na etapie budowy obejmują:

 • aktywne uczestnictwo w Radach Budowy;
 • nadzorowanie budowy zapewniające skuteczność nadzoru z uwzględnieniem wszystkich opisanych elementów;
 • nadzór nad zgodnością realizacji robót budowlanych z zatwierdzonym harmonogramem i informowanie Zamawiającego, w przypadku występowania opóźnień;
 • kontrola i weryfikacja zgodności z planem jakości i zatwierdzonymi technologiami wykonania robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami, przepisami, wiedzą techniczną, zasadami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 • potwierdzenie wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych wraz z kontrolą jakości;
 • powiadamianie Zamawiające odnośnie jakichkolwiek niedoborów, wad, odstępstw od planu jakości i technologii wykonania;
 • sporządzanie raportów odnośnie wszystkich czynności wykonanych na nadzorowanej inwestycji;
 • sprawdzanie, odbiór i zatwierdzanie wniosków o zatwierdzenie robót zanikających, rejestrowanie odpowiednich dokumentów;
 • współpraca z przedstawicielem nadzoru autorskiego oraz nadzór autorski nad własnymi projektami;
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji i urządzeń;
 • proponowanie Zamawiającemu możliwych zmian w projekcie celem ich adaptacji na budowie.

Etap po zakończeniu budowy

Po zakończeniu budowy typowy zakres usług obejmuje:

 • potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do zgłoszenia do użytkowania;
 • sprawdzanie dokumentacji powykonawczej;
 • uczestniczenie w czynnościach odbiorowych obiektu;
 • wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących nadzorowanej inwestycji.