Jacek Balana doświadczony inspektor nadzoru budowlanegoJacek Balana, inspektor nadzoru budowlanego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, rzeczoznawca systemów technicznego zabezpieczenia osób i mienia, doświadczony projektant, właściciel nieprzerwanie istniejącego od 1993 roku biura projektowego EL-TER, Prezes 28. Koła Elektroinstalatorów Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Oddział w Krakowie), aktywny Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Autor licznych publikacji w zakresie systemów alarmowych i systemów automatyki przemysłowej.

Jako inspektor nadzoru budowlanego posiada uprawnienia budowlane na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 st. 3 i 4 ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.), uprawniają go do: projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnym elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych. Na mocy 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817) niniejsze uprawnienia uprawniają go również do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym (tj. sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania); zaś zgodnie z 3 ust. 1 w/w rozporządzenia, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do sporządzania projektu zagospodarowania działku lub terenu.

Specjalizuje się w projektowaniu systemów automatyki przemysłowej i budynkowej, instalacji inteligentnych, Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP), Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO), Systemów Dozorowych CCTV, Systemu Alarmowego Sygnalizacji Włamania i Napadu (I&HAS), Systemów Detekcji Gazów (SDG), Stałych Urządzeń Gaśniczych Aerozolowych (SUG-A), Systemów Kontroli Dostępu (SKD) oraz sieci strukturalnej.

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, dziesiątki certyfikowanych szkoleń i kursów branżowych, w tym dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiektów zabytkowych, muzealnych, sakralnych i gromadzących publiczne zbiory dóbr kultury przekładają się na doradztwo projektowe, weryfikację projektów i projektowanie najważniejszych obiektów w Polsce, wśród których są m.in.: Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Stadion Narodowy, sieć kamer w Zakopanem oraz liczne projekty dla służby zdrowia i służb mundurowych.

Najważniejsze uprawnienia, koncesje i certyfikaty

 • Autoryzacja w zakresie projektowania systemów alarmowych do KL. SA – 4
 • Autoryzacja w zakresie instalowania i konserwacji systemów alarmowych
 • Certyfikowany Instalator systemu okablowania strukturalnego PowerLink
 • Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0251/03
 • Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych nr L-0112/12
 • Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia (4-275)
 • Rzeczoznawca Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”
 • Uprawnienia budowlane (numer ewidencyjny: MAP/0384/PWOE/08) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa

Wybrane kursy

 • Kurs w Krakowskiej Szkole Aspirantów Pożarnictwa zakończony uzyskaniem tytułu inspektora ds. ochrony pożarowej
 • Kurs EIB z egzaminem teoretycznym opartym na ujednoliconej dokumentacji szkoleniowej z zakresu technologii, topologii, telegramu, urządzeń magistralnych, instalacji, uruchamiania ETS oraz planowania ETS oraz egzaminem praktycznym opartym na projektowaniu, uruchamianiu oraz diagnostyce określonego wcześniej projektu EIB
 • Kurs dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbioru dóbr kultury zorganizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Kurs „Projektowanie Elektronicznych Systemów Alarmowych Sygnalizacji Zagrożeń Chronionych Osób i Mienia” zorganizowany przez Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM”

Wybrane szkolenia:

 • Allied Telesis International – Authorized Reseller Training
 • AndoverControls Continuum konfiguracja systemu
 • AndoverControls Continuum – programowanie w Plain English
 • Szkolenie certyfikowane dla projektantów okablowania strukturalnego KRONE PremisNET zorganizowane przez C&C Partners Telecom Sp. z o.o. w zakresie okablowania strukturalnego (rozwiązania kategorii 6 KRONE, nowych produktów i elementów światłowodowych), systemu okablowania elektrycznego Wieland GESIS, pomiaru okablowania strukturalnego, Systemu Dect KIRK IP, Systemu COMMEND, z zajęciami praktycznymi
 • Szkolenie „Projektowanie systemów okablowania” LANSTER z uzyskaniem odpowiednich umiejętności i uprawnienia do projektowania okablowania strukturalnego (nr upr. L1-013/05)
 • Szkolenie w zakresie instalacji i programowania barier podczerwieni firmy SORHEA (zaświadczenie nr 54)
 • Szkolenie w zakresie sterowników swobodnie programowalnych TAC Xenta, programu konfigurującego TAC Menta i programu wizualizacji TAC Vista IV organizowane przez TAC Polska
 • Szkolenie w zakresie Systemów Sygnalizacji Pożarowej POLON – ALFA organizowanej przez AAT Trading Company

Miejsce świadczonych usług:

Usługi inspektora nadzoru budowlanego świadczę na terenie całej Polski, w szczególności województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Kontakt

Jacek Balana EL-TER

ul. Myśliwska 68/315

31-718 Kraków

Tel.: +48 603 379 601

E-mail: kontakt@el-ter.pl