Inspektor nadzoru budowlanego robót elektrycznych i elektroenergetycznych, który zadba o Twoją inwestycję

Postaw na wiedzę popartą przeszło 25-letnim doświadczeniem. Wybierz inspektora nadzoru z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  • Kontrola i inspekcja na budowie

  • Kontrola wszystkich obmiarów i ustalenie ilości w oparciu o przedmiar robót

  • Monitorowanie kontroli jakości i ocena fizycznego postępu robót

  • Zaświadczanie o zgodności robót względem dokumentacji projektowej

  • Właściwe wdrażanie organizacji pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa na budowie i ochrony środowiska

  • Opiniowanie harmonogramów wykonawcy oraz kontroli realizacji prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem

  • Wspomaganie Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu przetargowym

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/el-ter/domains/inspektornadzorubudowlanego.pl/public_html/wp-content/themes/medzone-lite/template-parts/frontpage/about-section.php on line 13

Buduj zgodnie z prawem budowlanym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego obliguje powołanie osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającym im uprawnieniom budowlanym.Doświadczenie w nadzorowaniu realizacji remontów, modernizacji, przebudowy lub budowy obiektów przemysłowych i budynkowych oraz doskonała znajomość procesu inwestycyjnego połączona z umiejętnością podejmowania decyzji na czas, nawet w przypadku niepełnej ilości danych to cechy, którymi charakteryzuje się inspektor nadzoru budowlanego Jacek Balana.
Etap poprzedzający budowę
Na etapie poprzedzającym inwestycję wspomagam swoją wiedzą i doświadczeniem Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy. Pomagam w sprawdzeniu, odbiorze i przeglądzie dokumentacji projektowej oraz opiniuję harmonogram realizacji inwestycji.
Etap budowy
Na etapie budowy aktywnie uczestniczę w Radach Budowy. Prowadzę nadzór nad budową i zgodnością realizacji robót budowlanych z przyjętym harmonogramem oraz kontroluję i weryfikuję zgodności z planem jakości i zatwierdzonymi technologiami wykonania robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami, przepisami, wiedzą techniczną, zasadami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Etap po zakończeniu budowy
Do moich obowiązków należy sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych obiektu. Po zakończeniu budowy potwierdzam w dzienniku budowy gotowości obiektu do zgłoszenia do użytkowania.
Kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi
Kieruję robotami związanymi z budową sieci elektroenergetycznej, instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi.
Projektowanie i sprawdzanie projektów branży elektrycznej, elektroenergetycznej i teletechnicznej
Projektuję i sprawdzam projekty pracowni architektoniczno-budowlanych w zakresie branży elektrycznej, elektroenergetycznej i teletechnicznej.
Sprawowanie nadzoru autorskiego
Sprawuję nadzór autorski nad własnymi opracowaniami projektowymi, wynikający z konieczności dokonania w nich zmian wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego
Sprawuję nadzór inwestorski nad inwestycjami w zgodzie z obowiązującymi przepisami, jednocześnie korzystając z własnego doświadczenia projektowego (ponad 30-letniego) szukam rozwiązań tańszych, bardziej niezawodnych i bezpiecznych.
Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
Kontroluję obiekty budowlane pod kątem ich zgodności technicznej z aktualnym stanem prawnym oraz uwarunkowaniami względem środowiska i bezpieczeństwa.

Kierownik nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych

Jestem inspektorem nadzoru budowlanego z uprawnieniami państwowymi ds. robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Jako projektant instalacji silno- i słaboprądowych z przeszło 30-letnim doświadczeniem w rzetelny sposób przeprowadzam kontrole i inspekcje na budowie w ramach swoich obowiązków, monitoruję przebieg prac według przyjętego harmonogramu oraz zaświadczam o zgodności wykonania robót względem dokumentacji projektowej.Co więcej, ukończone kursy i duże doświadczenie uzyskane na budowie jako wykonawca, kierownik i inspektor nadzoru pozwalają mi wykonywać projekty na najwyższym poziomie wiedzy technicznej. Dodatkowo wdrożony do projektowania standard BIM, który wizualizuje obiekty z naniesionymi instalacjami w układzie przestrzennym 3D, pozwala uniknąć wielu problemów na budowie wynikających z braku koordynacji międzybranżowej.

Opening Hours

Poniedziałek - Czwartek

8:00 - 16:00

Piątek

8:00 - 1500

Sobota

umówione spotkania